Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 29  Güz 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Özge Akbalık Doğan, Derya Hasdağ

NO Makale Adı
1687115987 EVLİLİK SİSTEMİNİ MEŞRULAŞTIRMA ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, bir kurum olarak değerlendirilebilecek evliliğin meşrulaştırılmasına yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Evlilik kurumunun ne kadar meşru ve adil algılandığının ve evliliğin hangi güdülerle meşrulaştırıldığının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada katılımcılara Evlilik Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği, İnönü Evlilik Tutum Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır. Çalışmaya, yaşları 17 ile 59 arasında değişen 249 kadın (%76.4) ve 77 erkek (%23.6) olmak üzere toplam 326 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 138’i (% 42.3) romantik bir ilişkisinin olduğunu, 188’i (57.7) ise ilişkisinin olmadığını belirtmiştir. İlişki süreleri 1 ile 360 ay arasında değişmektedir (Ort. = 20.61; S= 40.20). Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin tek faktörlü bir yapı ortaya koyduğunu ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da bu tek faktör ve 21 maddeden oluşan yapının kabul edilebilir değerlere sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .94’tür. Maddelerin faktör yükleri .60 ile .79 arasında değişmektedir. Ölçeğin iki yarım test güvenirlik katsayısı .88, test-tekrar test güvenirlik katsayısı da .90 olarak bulunmuştur. Tüm bu bulgular, Evlilik Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin ilgili çalışmalarda kullanılmak için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Evlilik, sistemi meşrulaştırma kuramı, evlilik sisteminin meşrulaştırılması, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik