Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 27  Bahar 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Yasemin Kahya, Derya Karanfil

NO Makale Adı
1662383924 ALGILANAN DUYARLILIK-DUYARSIZLIK ÖLÇEĞİNİN ROMANTİK İLİŞKİLER BAĞLAMINDA TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Literatürde, algılanan partner duyarlılığını ölçen araçlar genellikle yapı geçerliği gösterilmeden, araştırmacıların pratik ihtiyaçları doğrultusunda tek boyutlu bir kavramsallaştırmaya dayanarak geliştirilmiştir. Söz konusu sınırlılıklardan hareketle, Algılanan Duyarlılık-Duyarsızlık Ölçeği (ADDÖ) Crasta ve arkadaşları (2021) tarafından geçerliği ve güvenirliği gösterilmiş yeni bir ölçüm aracı olarak uluslararası literatüre kazandırılmıştır. Güncel araştırmanın amacı, ADDÖ Türkçe (ADDÖ-TR) formunun geçerliğini ve güvenirliğini romantik ilişkisi bulunan bireylerden oluşan bir örneklemde incelemektir. Katılımcılar, araştırma ölçek setini online bir platform aracılığıyla doldurmuştur. En az 6 aydır romantik ilişkisi bulunan ve araştırmaya katılan 465 katılımcı, seçkisiz yöntemle iki ayrı örnekleme (n1=336 ve n2=129) ayrılmıştır. Birinci örneklemin yaş ortalaması 30.07 ve ikinci örneklemin ise 29.54’tür. Birinci örneklemin %75.9’u ve ikinci örneklemin %81.40’ı kadınlardan oluşmaktadır. Yapı geçerliği ve iç tutarlılık güvenirliği bulguları, ADDÖ-TR’nin Duyarlılık ve Duyarsızlık olmak üzere iki boyutlu yapısını doğrulayarak her iki boyutun da yüksek düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu birinci örneklemde göstermiştir. Ölçüt geçerliği bulguları, Duyarlılık ve Duyarsızlık boyutundan alınan puanlar ile bireysel özellikler ve ilişki dinamiklerine ait değerlendirmeler arasında beklendik yönde anlamlı ilişkiler olduğunu ikinci örneklemde göstermiştir. Artımsal geçerlik analizi bulguları, Duyarlılık puanları kontrol edildikten sonra Duyarsızlık puanlarının ilişki dinamikleri üzerindeki anlamlı etkisini ikinci örneklemde göstermiştir. Sonuç olarak, mevcut araştırma ADDÖ-TR’nin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Algılanan partner duyarlılığı, algılanan duyarlılık-duyarsızlık ölçeği, yakın ilişkiler, geçerlik, güvenirlik