Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 27  Bahar 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Sena Doğruyol

NO Makale Adı
1657548496 ROMANTİK İLİŞKİLERDE ÖZNEL İYİ OLUŞ İLE PARTNERE KENDİNİ AÇMA DÜZEYİ ARASINDAKI İLİŞKİDE ALGILANAN PARTNER DUYARLILIĞININ ROLÜ

Mevcut araştırmanın temel amacı, romantik ilişkiler bağlamında bireyin partnerinden algıladığı duyarlılığın kendini açma düzeyi ile öznel iyi oluşu arasındaki ilişkide aracı rolü olup olmadığını incelemektir. Bu kapsamda araştırmanın örneklemini, 18-33 yaş aralığında halihazırda romantik ilişkisi olan 159 kadın, 67 erkek olmak üzere toplam 226 kişi oluşturmaktadır. Katılımcılara, “Romantik İlişkide Kendini Açma Düzeyi Ölçeği (RİKADÖ)”, “Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)”, “Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ)”, “Algılanan Partner Duyarlılığı Ölçeği (APDÖ)” ve Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır. Aracılık analizleri dört farklı model ile sınanmıştır. Sonuçlar; partnere kendini açma düzeyinin (açıklık, iletişim ve duygulanım) algılanan partner duyarlılığı yoluyla bireyin öznel iyi oluşunu pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Başka bir ifadeyle, partnere kendini açma düzeyi açıklık, iletişim ve duygulanım alt boyutları ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide algılanan partner duyarlılığının aracı rolleri olduğunu göstermektedir. Mevcut çalışmanın sonuçlarının romantik ilişkiler kapsamında bireyin öznel iyi oluşuna katkıda bulunacak ilişki dinamiklerini anlamaya ve güçlendirmeye yönelik yürütülecek müdahale programlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler:
Kendini açma düzeyi, öznel iyi oluş, algılanan partner duyarlılığı