Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 25  Güz 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatma Can, Aysun Ergül Topçu, Gökhan Topçu

NO Makale Adı
1645890249 ROMANTİK PARTNER ÇATIŞMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Bu çalışmanın amacı, Zacchilli ve arkadaşları (2009) tarafından, romantik ilişkilerde çatışmayı ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan Romantik Partner Çatışma Ölçeği’ni (RPÇÖ) Türkçeye uyarlamaktır. Bu amaçla iki çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada romantik ilişkisi olan (flört, sözlü/nişanlı ve evli) katılımcılara Romantik Partner Çatışma Ölçeği ve Romantik İlişkilerde Çatışma Çözme Stilleri Ölçeği (RİÇÇSÖ) uygulanmıştır. 340 katılımcı (Yaş Ort.=8.08, S=10.56) ile açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin orijinalinde olduğu gibi altı faktörlü yapıya uygun olduğunu göstermiştir: uzlaşma, baskınlık, uzaklaşma, boyun eğme, kaçınma ve etkileşimsel tepkisellik. RPÇÖ ile RPÇÇSÖ arasındaki korelasyon katsayıları -.23 ile .61 arasında değişmiştir. RPÇÖ’nün alt ölçeklerinin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları .76 ile .94 arasındadır. Ölçeğin faktör yapısını doğrulamak için yapılan ikinci çalışmaya romantik ilişkisi olan 336 kişi (Yaş Ort.=25.53, S=9.13) katılmıştır. Katılımcılara RPÇÖ ile birlikte İlişki İstikrarı Ölçeği ve Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını test etmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ve ilgili değişkenlerle olan korelasyonlar, RPÇÖ'nün çatışma çözme stratejilerinin değerlendirilmesinde güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler
Çatışma çözme biçimleri, ilişki istikrarı, aşk tutumları, geçerlik, güvenirlik