Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 23  Bahar 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Gaye Solmazer, Türker Özkan

NO Makale Adı
1630949371 KURGU SEVİYESİ KURAMI PERSPEKTİFİNDEN SOSYAL UZAKLIĞIN ETKİSİ: ÖZ-ŞEFKATİN ROLÜ

Öz
Bu çalışmanın amacı, Kurgu Seviyesi Kuramı (KSK) çerçevesinde, öz-şefkatin sosyal olarak uzak veya yakın olayları kurgulama üzerindeki etkisini incelemektedir. Öz-şefkat puanları arttıkça, kendileri için seçim yapan kişilerin düşük seviye özelliklere, bir başkası için öneride bulunan kişilerin ise yüksek seviye özelliklere verdiği önemin azalacağı hipotezi öne sürülmektedir. Bu çalışmada Öz-Şefkat Ölçeği, Davranış Tanımlama Formu, ödev partneri seçme görevi kullanılmıştır. Seçkisiz olarak iki koşuldan birine atanan katılımcılardan ya kendileri için bir ödev partneri seçmeleri ya da diğer bir kişi için bir ödev partneri önermeleri istenmiştir. Ayrıca olası iki partnerin bazı özelliklerinin öneminin değerlendirilmesi de istenmiştir. Bu çalışmanın örneklemini toplam 187 öğrenci (107 kadın, 80 erkek; Ortyaş =22.37, Syaş= 3.10) oluşturmaktadır. Karma varyans analizi sosyal uzaklığın kurgu seviyesi üzerindeki etkisinin beklenmeyen yönde olduğunu göstermektedir. Daha açık bir şekilde, bireylerin kendileri için ödev partneri seçtiği koşulda, yüksek seviye özelliğin öneminin, düşük seviye özelliğin önemine kıyasla, anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak, bir başkası için öneride bulunma koşulunda anlamlı bir fark bulunmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışma genel olarak KSK'nin önermelerine destek sağlayamamıştır. Bootstrap analizi, öz-şefkat ve sosyal uzaklığın düşük seviye özelliğin önemi üzerindeki etkileşim etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, regresyon analizi, öz-şefkat ile kişilik özelliği kurgu seviyesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu çalışmanın öz-şefkat ile kurgu seviyesi arasındaki ilişkiye ilişkin ön bulgu sunduğu tartışılabilir.

Anahtar kelimeler
Kurgu Seviyesi Kuramı, öz-şefkat, sosyal uzaklık, soyutlama