Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 20  Yaz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Meryem Derya YEŞİLTAŞ, Sezin ANDİÇ

NO Makale Adı
1627724993 MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN İŞ AKIŞ DENEYİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PROAKTİF KİŞİLİK VE YAYGIN KAYGI BOZUKLUĞUNUN ARACILIK ROLÜ

Çalışanların verimliliği, performansı ve mutluluğunda önemli rolü olan iş akış deneyimi, proaktif kişilik, mükemmeliyetçilik ve yaygın kaygı bozukluğu bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı bu değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinin yanısıra mükemmeliyetçiliğin iş akış deneyimi üzerindeki etkisinde proaktif kişilik ve yaygın kaygı bozukluğunun aracılık rolünün belirlenmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma sorusuna yanıt bulmak ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla kamu (%58.4) ve özel sektör (%41.6) çalışanlarından veri toplanmıştır. Katılımcıların %47.1’i (189) kadın ve %52.9’u (212) erkektir. Veri toplama araçları arasında İş Akış Deneyimi Ölçeği (WOLF- The Work Related Flow Inventory), Proaktif Kişilik Ölçeği, Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Yaygın Kaygı Bozukluğu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu yer almaktadır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon ve SPSS Process Macro Regresyon analizleri yürütülmüştür. Araştırma bulguları çalışanların proaktif kişilik özellikleri, yaygın kaygı bozukluğu ve iş akış deneyimleri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Çalışanların mükemmeliyetçilik düzeyi ise proaktif kişilik ve iş akış deneyimi ile anlamlı şekilde ilişkilidir. Ek olarak, çalışanların mükemmeliyetçilik düzeyleri ile iş akış deneyimleri arasındaki ilişkide proaktif kişilik özelliğinin ve yaygın kaygı bozukluğunun seri çoklu aracılık etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Mevcut çalışmada mükemmeliyetçilik, proaktif kişilik özellikleri, yaygın kaygı bozukluğu ve iş akışı deneyimi değişkenlerinin bir arada incelenmesiyle, iş akışı deneyiminin öncüllerinin belirlenmesi açısından hem ilgili alanyazına hem de uygulayıcılara katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler:
İş akış deneyimi, proaktif kişilik, mükemmeliyetçilik, kaygı, çalışan