Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 23  Bahar 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Hikmet Yazıcı, Münevver Özdemir, Elif Özlem Ardıç Kemerkaya

NO Makale Adı
1620489793 TRAVMA SONRASI DEĞİŞİM ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE UYARLAMA, GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Bu çalışmada Nordstrand ve arkadaşları (2017) tarafından geliştirilen Travma Sonrası Değişim Ölçeğinin (TSDÖ) Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu en az bir travmatik yaşantıya sahip 253 yetişkin oluşturmaktadır. Veriler, Travma Sonrası Değişim Ölçeğinin yanında Travma Sonrası Büyüme Ölçeği (TSBÖ), Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi-5 (TSBKL-5) ve Yaşam Olayları Kontrol Listesi-5 (YKL-5) ile toplanmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun güvenirliği Cronbach α katsayısı, geçerliliği ise doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt geçerliliği ile incelenmiştir. DFA sonucu elde edilen uyum indeksleri (χ2(293) = 506.436, S-Bχ2/sd= 1.73, GFI=.946, AGFI=.935, CFI= .962, TLI=.957 ve RMSEA=.05), ölçeğin orijinal faktör yapısına ilişkin tanımlanan dört faktörlü modelin doğrulandığını göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda ölçekte yer alan tüm maddelerin ayırt edicilik değerinin .30’un üzerinde olduğu bulunmuştur. TSDÖ’den elde edilen ölçümlerin Cronbach α güvenirlik katsayısı birleşik ölçek için .91, alt ölçekler için .70’in üzerinde hesaplanmıştır. Travma Sonrası Değişim Ölçeği ve alt ölçeklerinden elde edilen puanlar ile Travma Sonrası Büyüme Ölçeği puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırma bulguları, Travma sonrası Değişim Ölçeğinin Türkçe formunun, travma sonrası değişimi belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler
Travmatik olay, Travma Sonrası Değişim Ölçeği, geçerlik, güvenirlik