Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 23  Bahar 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Orkide Bakalım

NO Makale Adı
1620134554 PSİKODRAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ

Öz
Köklerini doğu kültüründen alan bilinçli farkındalık kavramı yargısız bir biçimde yalnızca içinde bulunulan anda olanlara odaklanmak olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerini arttırmak amacıyla çeşitli araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. J.L. Moreno tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemi olan psikodrama insanın yaşadıklarını drama yöntemiyle ele alan ve araştıran bir yaklaşımdır. Rol oynama sırasında esas olan, burada ve şimdi sorunun nasıl algılandığıdır. Böylece soruna yönelik farklı bakış açıları ve yeni başa çıkma yolları fark edilir. Psikodrama’nın bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerini artırmada etkili bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı 16 oturum süren psikodrama grup yaşantısının üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyine etkisini nicel ve nitel yöntemler aracılığıyla incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu yaş ortalamaları 25 olan 12 (10 kız, 2 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Nicel veriler Bilinçli Farkındalık Ölçeği ile toplanmış ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler öğrencilerin yazdığı değerlendirme raporlarından elde edilmiş ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Diğer yandan, grup üyelerine ön-test ve son-test olarak dinletilen ses kayıtları ve ortak resim oyununun değerlendirilmesi araştırmanın psikodramatik bulgularını oluşturmuştur. Nicel verilerden elde edilen bulgular grup üyelerinin bilinçli farkındalık son-test puan ortalamalarının ön-test puanlarına göre arttığı fakat bu artışın anlamlı olmadığını gösterse de nitel ve psikodramatik bulgular psikodrama grup yaşantısının bilinçli farkındalıkla ilişkili olan duygular, ilişkiler ve farkındalık konularında etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler
Psikodrama,bilinçli farkındalık,üniversite öğrencileri, grup terapisi