Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 21  Güz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Gökçe ÖZKILIÇCI, Nihal MAMATOĞLU

NO Makale Adı
1613224839 SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Siyasal toplumsallaşma, yeni nesillerin siyasi sistemin desteklenmesine katkıda bulunan bilgi, değer ve tutumları öğrenmelerini ve siyasi kültüre dâhil olma süreçlerini içeren bir kavramdır. Siyasal toplumsallaşma sürecinde başta aile olmak üzere akranlar ve kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu araştırmada, siyasal toplumsallaşma sürecinde etkili olan söz konusu aktörlere ilişkin sorulardan oluşan 10 maddelik Siyasal Toplumsallaşma Ölçeği (STÖ) geliştirilmiştir. Katılımcılar, farklı üniversitelerde eğitimine devam eden 266’sı (%67.7) kadın, 127’si (%32.3) erkek olmak üzere toplam 393 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşlarının 18 ila 40 arasında olduğu görülmektedir (Ort.yaş = 21.52, S = 2.58). Geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı faktör analizi ile ölçek üç faktöre indirgenmiştir. Doğrulayıcı faktör analiziyle üç faktörlü yapı sınanmış ve sınanan modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç güvenirliğine madde test korelasyonları ile bakılmış ve Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini test etmek için Gençöz ve Öncül (2012) tarafından geliştirilen Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (TKÖÖ) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda elde edilen bulgular STÖ’nün psikometrik özellikleri görgül olarak ortaya konulmuş geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler
Siyasal toplumsallaşma ölçeği, geçerlik, güvenirlik