Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 22  Kış 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Ülkü TANKUT, Yıldız BİLGE

NO Makale Adı
1612239955 KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE NARSİSİZM ARASINDAKİ İLİŞKİDE MÜKEMMELİYETÇİLİK VE SAVUNMA MEKANİZMALARININ ARACI ROLÜ

Öz
Bu çalışmada mükemmeliyetçilik, savunma mekanizmaları ve temel kişilik özellikleri ile kırılgan ve büyüklenmeci narsisizm arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, temel kişilik özellikleri ile büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide savunma mekanizması grupları ve mükemmeliyetçiliğin aracı rolünün belirlenmesi de hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemini, yaşları 18-60 arasında olan 403 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler Demografik Bilgi Formu, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ), Savunma Biçimleri Testi-40 (SBT-40), Temel Kişilik Özellikleri Envanteri (TKÖE) ve Beş Faktör Narsisizm Ölçeği-Kısa Form (BFNÖ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında .09 ila .50 arasında değişen korelasyonların olduğu belirlenmiştir. Ek olarak, aracılık analizi sonuçlarına göre ilkel savunma grubu ve hatalara aşırı ilginin temel kişilik özelliklerinden biri olan olumsuz değerlik ile büyüklenmeci narsisizm arasındaki ilişkide aracı rolünün olduğu; ilkel savunma grubu ve kişisel standartların ise gelişime açıklık ile büyüklenmeci narsisizm arasındaki ilişkide aracı rolünün olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, ilkel savunma grubu ve hatalara aşırı ilginin nevrotiklik ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide aracı rolünün olduğu; ilkel savunma grubu, hatalara aşırı ilgi ve davranışlardan şüphe boyutlarının ise nevrotiklik ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide aracı rolünün olduğu bulunmuştur. Toplam dört anlamlı modelin, varyansın %30 ila %38’ini açıkladığı gözlenmiştir. Mevcut sonuçlardan hareketle, kırılgan ve büyüklenmeci narsisizm ile ilişkili olan bazı kişilik özelliklerinin ve bu ilişkide ilkel savunmalar ile mükemmeliyetçiğin etkisinin değerlendirilmesi, narsisistik kişilik özelliklerinin anlaşılması ve sağaltımı sürecine olumlu yönde katkı sağlayabilir.
Anahtar kelimeler
Büyüklenmeci narsisizm, kırılgan narsisizm, temel kişilik özellikleri, mükemmeliyetçilik, savunma mekanizmaları