Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 22  Kış 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Filiz KÜNÜROĞLU, Berfin ACAR, Umut Berk DÖNMEZ

NO Makale Adı
1611564142 KESİŞİMSEL AYRIMCILIK: TANIM, KAPSAM VE KESİŞİMSELLİK PERSPEKTİFİNDEN GÖÇ ARAŞTIRMALARI

Öz
Tüm dünyada göçün yaygınlaşması ve göçmen statüsündeki bireylerin sayısının hızla yükselmesi ile birlikte, göç araştırmalarına akademik ilgi de önemli oranda artmaktadır. Göç konusunda farklı disiplinlerde yürütülen çok sayıda araştırma olsa da, kesişimsellik perspektifine odaklanan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Özellikle Türkiye’de, göçmen nüfusun büyüklüğü düşünüldüğünde, kesişimselliğin anlaşılması ve çalışılması göçmenlerin içinden geçtiği sosyal psikolojik süreçleri açıklamada büyük fayda sağlayacaktır. Bu çalışma kişilerin farklı sosyal kimliklerinin birleşmelerinin getirdiği avantaj ya da dezavantajı anlamak için başvurulan kesişimsellik kavramını derinlemesine anlamayı, türleri ve kapsamı hakkında bilgi vermeyi ve göç süreçlerine kesişimsel bakış açısı ile yaklaşan araştırmalardan bir derleme sunmayı amaçlamaktadır. Kesişimsellik kavramının doğuşu, ortaya çıkışında rol oynayan tarihsel dönem özellikleri, ırk/sınıf/cinsiyet bağlamında kesişimsellik ve kesişimselliğin farklı türleri bu makalede ele alınan konular arasındadır. Aynı zamanda, kesişimselliğin göç araştırmalarında ele alınışı ve çokkültürlü pek çok ülke ve bağlamda şu ana kadar bu konuda yürütülen çalışmalara yer verilmiştir Son olarak ise Türkiye’de göç bağlamında kesişimselliğin araştırılmasının önemine vurgu yapılarak, öğrencilere ve alanda çalışan akademisyenlere kaynak sağlanması ve gelecek çalışmalar için somut öneriler sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler
Göç, kesişimsellik, kesişimsel ayrımcılık