Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 20  Yaz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Yunus PINAR

NO Makale Adı
1600198755 PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL İZOLASYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ: BİR MODEL ÖNERİSİ

Bu çalışmanın amacı sosyal izolasyonun çocuklar üzerindeki olası etkilerine yönelik mevcut alanyazını genel hatlarıyla incelemek ve yaklaşık üç ay bir süreyle sosyal izolasyon şartlarında gündelik yaşamlarını sürdürmek durumunda kalan ve uzunca bir süre daha sosyal mesafenin önerildiği yeni normalleşme süreci koşullarına maruz kalmaları olası olan okul öncesi dönem çocuklarının; bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişimlerini belirli oranlarda destekleyecek bir model önerisinde bulunmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için mobil zamanlayıcı ve model hatırlatıcı gibi yazılım özellikleri taşıyan bir mobil uygulaması, işlevsel bir web sayfası ve etkinlikler tasarlanmış, bunlar Pedagojik Destek Asistanlığı Modeli (PEDAM) olarak adlandırılan sistematik bir sürecin bileşenleri olarak ele alınarak modele entegre edilmişlerdir. Bu çalışmanın sınırlılığı, geliştirilen modelin öntest ve sonteste dayanan deney-kontrol gruplu veya geniş örneklemli çalışmalarla ile henüz sınanmamış olmasıdır. Çalışmada deneysel veya uzun süreli görgül bir araştırma desenine başvurulamamasının temel nedeni Covid-19 bulaş riskinin hem çocuklar hem yetişkinler için devam ediyor oluşu, bir diğer nedeni ise gelişimsel olarak kritik ve duyarlı dönemlerden geçen risk altındaki çocuklar için gecikmeksizin inisiyatif almanın gereklilik arz etmesidir. PEDAM, ebeveynlerin uygun içeriklere ulaşabilmesini sağlamak ve içerikleri sistematik bir biçimde denetleyebilmek için tasarlanmış ve olumlu etkileri mevcut çalışmalarla desteklenmiş materyal ve etkinlikler dışında herhangi bir unsura başvurmayan özgün bir modeldir. PEDAM’ın farklı disiplinlerden araştırmacılara Covid 19 pandemi planlama sürecine yönelik yeni başka uygulamaların tasarlanması konusunda da fikir verebileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Covid 19, Sosyal İzolasyon, Okul Öncesi Dönem Çocukları, Model Önerisi