Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Salih Gökberk DÜZYOL, Kaan DAİBAŞOĞLU, Yeşim ÜZÜMCÜOĞLU

NO Makale Adı
1599434951 IGE Değerleri ve Karayolu Trafik Ölüm Oranları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Trafik kazaları dünya çapında yaşam kayıplarına ve ekonomik kayıplara neden olan ciddi ancak
önlenebilir sorunlardır. Sağlık, eğitim ve gelir gibi faktörler de ülkelerin sosyoekonomik
gelişmişlik düzeylerini ve trafik kazaları ölüm oranlarını etkileyen faktörlerdendir. Karayolu trafik
ölüm oranlarının analizi sırasında bu faktörlerin ayrı ayrı incelenmesi, belirtilen değişkenler
arasındaki ilişkilerden dolayı yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. İnceleme yaparken İnsan
Gelişmişlik Endeksi (İGE) gibi kapsayıcı bir parametre kullanmak daha realistik sonuçlar elde
etmemize olanak sağlar. Bu çalışmada İGE endeksi, İGE endeksinin her bir boyutu (kişi başı
gayrisafi milli hasıla, beklenen eğitim görme yılı, ortalama eğitim alınan yıl ve doğumdaki yaşam
beklentisi) ve ölümlü trafik kazaları ile arasındaki ilişki incelenmiştir. İGE endeksinin her bir
boyutunun etkilerini inceleyebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır.
Sonuçlara göre İGE’nin tüm boyutları, karayolu trafik ölüm oranlarını negatif bir ilişki içerisinde
tahmin etmektedir. Sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmış ve uygulamalar ve gelecek
çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.