Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Erol ESEN, Seçil SEYMENLER, Diğdem Müge SİYEZ

NO Makale Adı
1588785808 ROMANTİK AŞK MİTLERİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz Romantik Aşk Mitleri Ölçeği (RAMÖ), Lara ve Gomez-Urrutia (2019) tarafından geliştirilen ve gençlerin romantik aşk mitlerine ilişkin inançlarını değerlendiren bir ölçme aracıdır. Bu çalışmayla RAMÖ’ nün Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve yaş ortalaması 21.18 (S = 1.88) olan 300 (216 kadın, 84 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Romantik Aşk Mitleri Ölçeği (RAMÖ), Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (YİŞTÖ-GG) ve Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği (ARİKÖ) kullanılmıştır. RAMÖ Türkçe formunun yapı geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilirken; ölçüt bağıntılı geçerliği ise yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumlar ve algılanan ilişki kalitesi değişkenleri ile arasındaki korelasyon hesaplanarak incelenmiştir. DFA sonuçları RAMÖ Türkçe formunun orijinal ölçekte olduğu gibi iki boyutlu (idealize etme ve aşkın istismarı) bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Güvenirlik incelemesi kapsamında, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı idealize etme boyutu için .74, aşkın istismarı boyutu için .76 olarak hesaplanırken, McDonald omega güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .76 ve .77 olarak bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlik katsayısı ise idealize etme boyutunda .79, aşkın istismarı boyutunda .72 olarak bulunmuştur. Çalışmanın bulguları, RAMÖ Türkçe formunun beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin romantik aşk mitlerine ilişkin inançlarının belirlenmesinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Romantik aşk, mitler, ölçek uyarlama