Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Ebru AKÜN

NO Makale Adı
1577215423 YETİŞKİN YAKIN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ - KISA FORMUN UYARLAMA ÇALIŞMASI

Öz
Bu çalışmanın amacı, romantik ilişkisi olan bireylerin eşlerinden ya da partnerlerinden algıladıkları kabul-redde ilişkin algılarını değerlendirmede kullanılabilecek Yetişkin Yakın İlişki Ölçeği – Kısa Form’un (YYİÖ/K) Türkiye örneklemindeki güvenirlik ve geçerliğini araştırmaktır. Çalışmaya, yaşları 18 ile 25 arasında değişen 305 (%73.8) kadın ve 108 erkek (%26.2) olmak üzere toplam 413 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların ilişki süresi ortalaması 24.49 (S = 21.75, ranj = 1-112) aydır. Çalışmada YYİÖ/K’nin ölçüt bağıntılı geçerliğini değerlendirmek amacıyla, İlişki İstikrarı Ölçeği’nin İlişki Doyumu alt ölçeği kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi bulguları, 13. maddenin yer değiştirilmesiyle oluşturulan düzeltilmiş 4-faktörlü modelin kabul edilebilir uyum indeksi değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin iyi düzeyde iç tutarlılık ve iki yarım test güvenirlik katsayılarına sahip olduğu, ölçüt bağıntılı geçerlik özelliklerinin de beklenen yönde bulunduğu saptanmıştır. Tüm bu bulgular, düzeltilmiş 4-faktörlü YYİÖ/K’nin Türkiye’de yürütülen bilimsel çalışmalarda ve eş ya da partnerlerle yürütülen klinik uygulamalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir nitelikte bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler: Yakın ilişkiler, algılanan eş/partner kabul reddi, geçerlik, güvenirlik