Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Yaz 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Kerim SELVİ, Özlem BOZO

NO Makale Adı
1542624693 KASLI OLMA DÜRTÜSÜ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Bu çalışma kapsamında, kaslı olmaya yönelik tutum ve davranışları ölçmede ve değerlendirmede yaygın olarak kullanılan Kaslı Olma Arzusu Ölçeği’nin (Drive for Muscularity Scale) Türkiye’deki erkek örneklemine uyarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 297 erkek katılımcıdan toplanan veriler açımlayıcı faktör analizi yöntemi ile incelenmiş ve Kaslı Olma Arzusu Ölçeği’nin üç faktörlü yapısının Türkiye’deki erkek örneklemi için de uygun olduğu bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da bu üç faktörlü yapının uygunluğunu desteklemiştir. Ayrıca, geçerlik ve güvenirlik analizlerine ilişkin bulgular, söz konusu adaptasyonun erkeklerdeki kaslı olmaya yönelik tutum ve davranışları ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir. Bu ölçeğin Türkçe’ye kazandırılması ile mevcut çalışmanın, Türkiye’deki erkeklerin beden imajlarına ilişkin meşguliyetlerinin derinlemesine anlaşılmasında önemli bilimsel katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Erkeklerde kaslı olma arzusu, beden imajı, kaslı olma arzusu ölçeği, adaptasyon, geçerlik ve güvenirlik