Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Yaz 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Gülsen ERDEN, Cihat ÇELİK

NO Makale Adı
1534321273 SESLİ OKUMA BECERİSİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRİIK ÇALIŞMASI

Öz
Bu çalışmada Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Becerisi Testinin (SOBAT) güvenirlik ve geçerliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, yaşları 7-11 arasında değişen 737 çocuk (354 erkek ve 383 kadın) oluşturmaktadır. Katılımcılara SOBAT, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Bender Gestalt Görsel Algı Motor Testi ve Sözcük Bilgisi Değerlendirme Ölçeği (SÖBİDÖ) uygulanmıştır. Bulgular, akıcı okuma, okuma hızı, doğru okuma ve okuduğunu anlama becerisi alt boyutlarının Cronbach alfaları, test-retest ve yarı-test güvenirliklerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Genel olarak bulgularımız SOBAT’ın okuma becerilerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Okuma testi, okuma hızı, akıcı okuma, okuduğunu anlama