Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Yaz 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Zeynep ÇAKMAK, Ayşe Vildan ACAR-BAYRAKTAR, Dilek SARITAŞ-ATALAR

NO Makale Adı
1518270051 ORTA ÇOCUKLUKTA RESME DAYALI DEĞERLER TARAMASI (PBVS) İLE DEĞERLERİN ÖLÇÜLMESİ: YAŞA, CİNSİYETE VE ANNE EĞİTİMİNE BAĞLI DEĞİŞİKLİKLER

Öz
Çocuklukta değer kazanımı, son yıllarda dikkat çekmeye başlayan bir konudur. Bu çalışmada, çocuklar için geliştirilen resme dayalı değerler taraması ölçeğini 6-11 yaşları arasındaki çocuklara uygulama ve orta çocuklukta hangi değerlerin öncelikli olduğunu, yaşa, cinsiyete ve anne eğitimine bağlı değişimleri ele alma amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ankara’da yaşayan yaşları 6-11 arasında değişen ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıfa devam eden 192 öğrenciye resme dayalı değerler taraması uygulanmıştır. Elde edilen veri setinde, Schwartz tarafından önerilen döngüsel değer yapısının doğrulanması amacıyla çok boyutlu ölçekleme analizi uygulanmış ve istatistiksel hesaplamalar için SPSS programındaki PROXSCAL modülü kullanılmıştır. Çok boyutlu ölçekleme analizi kapsamında elde edilen değer dizilimi, Schwartz’ın öne sürdüğü değer dizilimine çok benzer bir dağılım göstermiştir. Buna göre, Schwartz’ın öngördüğü kuramsal model doğrulanarak, değişime açıklık-muhafazakarlık ve kendini geliştirme-öz-aşkınlık olmak üzere çift kutuplu iki boyuttan oluşan dört boyutlu yapıya uygun olacak şekilde değerler dizilimi elde edilmiştir. Ek olarak, çocukların en çok iyilikseverlik, evrensellik ve güvenlik değerlerini ve öz-aşkınlık ve kendini geliştirme üst-değerlerini önemsedikleri gözlenmiştir. Araştırma bulgularımız, değer önceliklerinin yaşa, cinsiyete ve annenin eğitim düzeyine göre farklılaştığını göstermektedir. Dolayısıyla elde edilen bulgular okullarda ve alanda çalışan profesyoneller için yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: Resme Dayalı Değerler Taraması, Orta Çocukluk, Değerler