Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 10  Özel Sayı: Geleceği Korumak  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Işıl ÇOKLAR, Nevin SOLAK

NO Makale Adı
1506519709 SUÇ KORKUSU: TANIM, ÖLÇÜM VE BELİRLEYİCİLER

ÖZ
Suç korkusu (fear of crime) bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları içeren karmaşık ve çok yönlü bir olgudur. Bu olgu, suça ve suçla ilişkili sembollere yönelik korku ya da kaygıyı içermektedir (Ferraro ve LaGrange, 1987). Son yıllarda, suç korkusu önemli bir sosyal sorun olarak görülmüştür. Böylelikle, söz konusu olgunun kavramsallaştırılması, ölçümü ve analizi disiplinler arası araştırmalar açısından ilgi çekmeye başlamıştır. Alanyazın incelendiğinde, suç korkusunun dinamiklerini anlayabilmek için incinebilirlik, mağduriyet, toplumsal düzensizlik ve sosyal bütünleşme modelleri olmak üzere dört kuramsal yaklaşımın ortaya konduğu görülmektedir. Bu makalenin amacı suç korkusuna ilişkin alanyazını incelemek ve gelecekte yapılabilecek araştırmalar için öneriler sunmaktır. Bu nedenle ilk olarak suç korkusunun tanımı, ölçümü ve belirleyici faktörleri konusunda kısa bir derleme sunulacak, ardından gelecek çalışmalarla ilgili bazı öneriler getirilecektir.
Anahtar sözcükler: suç korkusu, mağduriyet korkusu, mağduriyet, korku