Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Yaz 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Yeliz KINDAP TEPE, Melike SAYIL

NO Makale Adı
1502808007 OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞLAR ALANINDA KENDİNİ DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Öz
Ergenin pozitif gelişimiyle ilgili önemsenen alanlardan biri olumlu sosyal davranışlardır. Olumlu Sosyal Davranışlar ve motivasyon arasındaki ilişkiye odaklanan farklı kuramlar bulunmakla birlikte, son yıllarda en sık tercih edilen kuramlardan biri Kendini Belirleme Kuramıdır. Kuram bağlamında yürütülen çalışmalar incelendiğinde, sıklıkla Olumlu Sosyal Davranışlar Alanında Kendini Düzenleme Ölçeğinin (OSDKDÖ) Prosocial Self-Regulation Questionnaire: SRQ-P kullanıldığı görülmüştür. Bu araştırmada OSDKDÖ'nün Türkçeye uyarlamasının yapılması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için iki farklı örneklem kullanılmıştır. Birinci örneklem Ankara şehir merkezinden 9., 10. ve 11. sınıflara devam eden toplam 583 (318’u kız ve 265’i erkek) ergenden; ikinci örneklem lise birinci sınıfında okuyan 494 ergenden (227’si kız ve 267’si erkek). oluşmaktadır. Birinci örneklemin yaş ortalaması 15.9’dür (S = .88; ranj = 13.5–18.4); ikinci örneklem yaş ortalaması ise 14.4’tür (S = .33; ranj = 13.5–15.8). Ölçeğin psikometrik özelliklerini belirlemek için yapılan analizler sonucunda, ölçeğin ergen örneklemi için geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda ölçeğin üç farklı şekilde puanlanabileceği belirlenmiştir. Bunlar, göreli özerklik puanı hesaplamak, ölçeğin alt boyutların ayrı ayrı kullanmak ve ölçeğin alt boyutlarından oluşan özerk ve kontrollü motivasyon boyutlarını kullanmak.
Anahtar sözcükler: Olumlu Sosyal Davranışlar Alanında Kendini Düzenleme Ölçeği, Kendini