Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 11  Kış 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Aslı GÖNCÜ KÖSE, Ayça ÖZEN-ÇIPLAK, Emine Tuna ULAŞAN-ÖZGÜLE, Nebi SÜMER

NO Makale Adı
1498040945 REDDEDİLME DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

Öz
Bu çalışmanın amacı, Downey ve Feldman (1996) tarafından kaygılı bir şekilde reddedilme beklentisi içinde olma ve reddedilme konusunda çabuk algı geliştirme ve aşırı tepkisel olma eğilimleri olarak tanımlanan reddedilme duyarlılığını ölçmek amacıyla geliştirilen Reddedilme Duyarlılığı Anketinin (RDA) psikometrik özelliklerini Türk örnekleminde incelemektir. RDA, iki ayrı çalışmada üniversite öğrencileri (N = 715) tarafından doldurulmuştur. Ayrıca, ölçeğin yordayıcı geçerliğini test edebilmek amacıyla katılımcıların bir kısmı (N = 407) arkadaşlık kalitesi ve yakın ilişkilerde bağlanma stilleri ölçeklerini; diğer kısmı da (N = 308) olumsuz romantik partner davranışlarına yapılan sorumluluk atıfları ve değişken özsaygı ölçeklerini doldurmuşlardır. Belirtilen iki örneklemden toplanan veriler kullanılarak 18 maddelik orijinal ölçeğin yapı geçerliği ayrı ayrı test edilmiş ve çapraz geçerlik analizleri yapılmıştır. Faktör analizleri, Türkçeye uyarlanmış orijinal 18 maddeden oluşan ölçeğin, iç tutarlılığı yüksek tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, yordayıcı geçerliği destekler biçimde, reddedilme duyarlılığının bağlanma kaygısı ve kaçınma, değişken özsaygı ve olumsuz romantik partner davranışlarına yapılan sorumluluk atıfları ile olumlu yönde; arkadaşlık kalitesi ile ise olumsuz yönde ve anlamlı düzeylerde ilişkili olduğu bulunmuştur. Bulgular, Türkçeye adaptasyonu yapılan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ölçeğin geliştirmesine yönelik önerilerle birlikte tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Reddedilme duyarlılığı, atıflar, değişken özsaygı, arkadaşlık kalitesi, bağlanma stilleri.