Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 11  Kış 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Figen KASAPOĞLU, Mustafa KUTLU, Emine DURMUŞ

NO Makale Adı
1484333192 KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ EVLİLİK DOYUMUNA ETKİSİ VE EVLİLİKTE ÖZYETERLİK ALGISININ ARACI ROLÜ

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, olumlu kişilerarası ilişki tarzının evlilik doyumu üzerindeki etkisini ve evlilikte özyeterliğin bu ilişkideki aracı rolünü evli bireyler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini Malatya ilinde ikamet eden 175’i kadın ve 131’i erkek olan 306 evli birey oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, “Evlilik Yaşam Ölçeği”, “Kişilerarası İlişkiler Ölçeği” ve “Evlilikte Öz-Yetkinlik Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Yapılan regresyon analizleri sonucuna göre, olumlu kişilerarası ilişki tarzının evlilik doyumunu ve evlilikte özyeterliği yordadığı, olumlu kişilerarası ilişki tarzı ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilikte özyeterliğin kısmi aracı rol üstlendiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimler: Kişilerarası ilişki, evlilik doyumu, evlilikte özyeterlik, aracılık.