Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 4, Sayı 7  Yaz 2016  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Ayça ÖZEN, Selin SALMAN ENGİN, Nuray SAKALLI UĞURLU

NO Makale Adı
1455550686 ROMANTİK İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Özet
Bu çalışmanın amacı araştırmacılar tarafından geliştirilen 'Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği'nin' (ÇÇSÖ) geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu amaçla 2 ayrı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, romantik ilişki yaşayan ya da evli kişilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hem bu mülakatlardan oluşturulan maddeler, hem de alanda uzman kişiler tarafından ilgili yazın incelenerek eklenen maddelerle geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. 200 romantik ilişki yaşayan kişiyle (Ort. = 23.13, S. = 2.96) yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ÇÇSÖ için dört faktörlü yapının uygun olduğunu gözlenmiştir. Bu boyutlar, olumsuz çatışma çözme stili, olumlu çatışma çözme stili, boyun eğme ve geri çekilme olarak tanımlanmıştır. İkinci çalışmada ise 140 evli çiftten (280 kişi; Ort = 38.09, S = 10.35) veri toplanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin faktör yapısı hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizleriyle test edilmiştir. Yapılan analizler ve ilgili değişkenlerle olan korelasyonları incelendiğinde, ÇÇSÖ'nün çatışma çözüm stillerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çatışma çözüm stilleri, evlilik uyumu, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik