Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 4, Sayı 7  Yaz 2016  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Sevginar VATAN

NO Makale Adı
1449740863 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA BAĞLANMA, OBSESİF İNANÇLAR VE DUYGU DÜZENLEME ZORLUKLARI: KLİNİK VE KLİNİK OLMAYAN ÖRNEKLEM KARŞILAŞTIRMASI

ÖZET
Amaç: Bu araştırmada, obsesif kompulsif bozuklukta bağlanmanın, obsesif inançların ve duygu düzenleme zorluklarının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda toplam 224 normal örneklem ve 101 klinik örneklem katılımcısı ile araştırma yürütülmüştür. Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre; klinik grupta bağlanma açısından kaygı özelliklerinde anlamlı farklılık bulunurken, kaçınma özelliklerinde iki grup arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Obsesif inançlar açısından da klinik örneklemin kesinlik ihtiyaçları, mükemmeliyetçilik ve sorumluluk inançları, tehdit algıları, düşünceye ve kontrole verdikleri önem düzeyi klinik olmayan örneklemden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Duygu düzenleme açısından ise her iki grup arasında duygusal farkındalık ve duygusal netlik düzeyleri açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Diğer taraftan klinik ve klinik olmayan grup arasında duygusal tepkiyi kabul etmeme, duygusal sıkıntı yaşadığında amaç yönelimli davranışları sürdürmeme, duygusal sıkıntı yaşadığında dürtü kontrolünde zorlanma, genel olarak duygu düzenleme stratejilerine sınırlı geçit verme açısından ise iki grup arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Söz konusu duygu düzenleme zorlukları düzeylerinin klinik grupta klinik olmayan gruba göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç: Bu bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmış, sonuçlara dayalı olarak alan için önerilere yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: Bağlanma, Obsesif İnançlar, Duygu Düzenleme, OKB